Ťažké časy školstva na Slovensku

Ťažké časy školstva na Slovensku

Po porážke maďarskej revolúcie roku 1849 predstavitelia slovenskej buržoázie očaké že ich viedenská vláda za vernosť patrične odmení a poskytne im viac práv na samostatný národný í Predkladali žiadosti a návrhy, ako si oni predstavujú vyriešenie slovenskej otázky, ale viede absolutizmus sledoval svoje ciele. Po porážke maďarskej revolúcie podliehali školské otázky v Uho Ministerstvu vyučovania vo Viedni. V tom čase sa uskutočnila v Rakúsku reforma stredného školstva podľa návrhu H. Bonitza a F. Ex; Entwurf einer Organisation der ôsterreichischen Gymnasien und Realschulen (1849 – Osnova organiz rakúskych gymnázií a reálnych škôl), ktorého platnosť sa roku 1850 rozšírila aj na Uhorsko. Vi uskutočnil minister školstva Lev Thun aj reformu ľudových škôl v Rakúsku a Uhorsku, ktorá platil; Októbrového diplomu roku 1860.

Na základe týchto reforiem sa mohol materinský jazyk používať vyučovací. Podľa Entwurfu sa delili stredné školy na osemtriedne gymnáziá a šesťtriedne reálky. Osemtri& gymnáziá vznikli spojením bývalých šesť tried gymnázia s dvojročným filozofickým kurzom na lýceí Reálky sa delili na nižšie dvojtriedne s praktickým ročníkom a na vyššie trojtriedne. Nižšie reálkj nazývali aj meštianske Školy. Entwurť sa niesol v herbartovskom a neohumanistickom duchu. Do gymnázií sa zaviedlo vyučova gréčtiny, rozšírilo sa vyučovanie matematiky a zemepis sa stal samostatným vyučovacím predmetom. nižších tried gymnázia sa zaviedlo vyučovanie prírodovedných predmetov.

Pokračovanie článku na referaty.sk

Apponyiho školské zákony

About admin

    You May Also Like